Par skolu

 

Skolas vīzija:

Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša,

tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.

 

Skolas misija:

Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja

iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra

izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu

cilvēku izaugsmi.

 

Skolas vērtības:

cieņa , sadarbība, mērķtiecība.

 

Mērķis:

Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā

izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un

izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās

principus.

 

Uzdevumi:

1. Attīstīt prasmi izvirzīt mērķus un tos sasniegt:

 

    1.1. Personiskajā dzīvē;

 

     1.2. Mācību priekšmetu apguvē.

 

2. Veicināt pašvadītu mācīšanos, izmantojot aktīvās un kognitīvas

aktivācijas mācīšanās stratēģijas.

 

3. Kvalitatīvai atgriezeniskajai saitei pilnveidot digitālās sadarbības

prasmes, rīkus, platformas.

 

4. Sākumskolas audzēkņus iesaistīt robotikas pulciņā – veicināt

programmēšanas iemaņas.

 

5. Pilnveidot skolēnu un vecāku mēdijpratību.

 

Skolā tiek īstenotas:

 

  •   Vispārējās pirmskolas izglītības programma – kods 01011111

  •   Pamatizglītības programma – kods 21011111

​​ 

  •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611 

  •   Speciālās pamatizglītības programma

         izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai citiem

         funkcionāliem traucējumiem - kods 21015911